กฏข้อบังคับและระเบียบ

หลังจากซื้อตั๋วไปแล้ว คุณจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ ทางสายการบินจะไม่คืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินราคาถูกที่ซื้อจากเว็บไซต์นี้ให้โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม.

หลังจากวันที่เดินทางแรกผ่านไปแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนตั๋วได้โดยเด็ดขาด

หากต้องการเปลี่ยนตั๋วที่ซื้อ คุณต้อง:

  • ขอเปลี่ยน - ขอเปลี่ยนตั๋วก่อนวันออกเดินทางแรก
  • ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยน - ชำระค่าธรรมเนียม 250 ดอลลาร์ต่อตั๋วหนึ่งใบ (สำหรับเที่ยวบินในประเทศ) และ 400 ดอลลาร์ต่อตั๋วหนึ่งใบ (สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ)
  • ค่าโดยสารส่วนต่าง - นอกจากนี้ หากตั๋วใบใหม่มีราคาสูงกว่าตั๋วใบเดิม คุณต้องชำระส่วนต่าง แต่ในกรณีที่ตั๋วใบใหม่มีราคาต่ำกว่าตั๋วใบเดิม ทางสายการบินจะคืนค่าส่วนต่าง

ราคารวมของคุณเท่ากับ (ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยน) + (ส่วนต่างของราคาตั๋ว)

  • เราไม่รับประกันค่าโดยสารเครื่องบินและที่นั่งที่สำรองจนกว่าจะมีการออกตั๋ว หากการออกตั๋วเกิดความล่าช้าไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เช่น ปัญหาเกี่ยวกับบัตรเครดิต ค่าโดยสารที่นำเสนออาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณป้อนข้อมูลทั้งหมดถูกต้องเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความล่าช้าโดยไม่จำเป็น
  • ตารางเวลาและค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โดยปกติแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนค่าตั๋ว ไม่สามารถเปลี่ยนตั๋ว และไม่สามารถโอนตั๋วให้บุคคลอื่นได้ ตั๋วที่ยังไม่ได้ใช้งานทั้งหมดปราศจากมูลค่าใดๆ หลังจากวันที่ออกเดินทางแรก

เอกสารการเดินทาง

นักเดินทางสหรัฐฯ ทุกคนจำเป็นต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปซึ่งออกโดยรัฐบาลหรือหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้เมื่อเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของสายการบิน หากจำเป็น ผู้เยาว์ที่ไม่มีผู้ร่วมเดินทางอาจมีกฎข้อบังคับที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้น และผู้ปกครองต้องตรวจสอบกับสายการบินโดยตรงเพื่อให้รับทราบกฎข้อบังคับเฉพาะของสายการบิน ผู้โดยสารต้องมีเอกสารที่ถูกต้องติดตัวเพื่อแสดงที่สนามบินเมื่อต้องออกเดินทาง

ผู้โดยสารที่วางแผนที่จะเดินทางไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต้องท

ราบกฎข้อบังคับหรือคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ และต้องได้รับการฉีดวัคซีนที่เหมาะสม หากจำเป็น

ชื่อที่ใช้ในการสำรองที่นั่งและคำขอเกี่ยวกับตั๋ว

การสำรองทั้งหมดต้องทำในนามของบุคคลที่เดินทางโดยไม่ใช้ชื่อเล่น สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ชื่อที่ใช้ในการสำรองต้องเป็นชื่อเดียวกับที่ปรากฏในหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง เมื่อคุณสำรองที่นั่งและแจ้งข้อมูลการชำระเงินแล้ว หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงการสำรอง จะมีการคิดค่าปรับกับคุณซึ่งอาจคิดเป็นจำนวนขั้นต่ำ 400 ดอลลาร์สหรัฐ (หากสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด) และอาจไม่สามารถขอรับเงินค่าปรับเพิ่มเติมคืนได้ทั้งหมด ตั๋วบางชนิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด หากตั๋วเป็นแบบที่สามารถเปลี่ยนได้ คุณต้องยื่นคำขออย่างน้อยสิบ (10) วันทำการก่อนวันออกเดินทางแรก เมื่อผ่านวันที่ออกเดินทางแรกไปแล้ว ตั๋วที่ไม่ได้ใช้งานจะไม่มีมูลค่าใดๆ

การเช็คอินสำหรับเที่ยวบิน โดยปกติแล้ว ผู้โดยสารทุกคนต้องเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของสายการบินที่สนามบินหรือในบางครั้งอาจเช็คอินที่ประตูทางออกเพื่อรับบัตรผ่านขึ้นเครื่อง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ต้องเช็คอินล่วงหน้า 1 ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ต้องเช็คอินล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง ข้อบังคับเหล่านี้กำหนดขึ้นโดยหน่วยงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่ง และอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบกับสายการบินของคุณ

ข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศ

เราขอแนะนำให้ผู้เดินทางระหว่างประเทศศึกษาข้อบังคับการเดินทางเข้าประเทศสำหรับประเทศที่ตนต้องการเดินทางไปหรือเดินทางเข้าประเทศ การจำหน่ายตั๋วเดินทางระหว่างประเทศของ Sky-tours ให้กับคุณไม่ถือเป็นการรับประกันโดยนัยว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางเข้าประเทศจุดหมายปลายทางได้ ผู้เดินทางเข้าใจว่า Sky-tours ปราศจากความรับผิดชอบใดๆ ในการระบุคุณสมบัติของผู้โดยสารที่สามารถเดินทางเข้าประเทศใดประเทศหนึ่งใด

การกำหนดที่นั่งะเทศ

การกำหนดที่นั่งและคำขออาหารพิเศษจะถูกส่งให้สายการบิน (หากชำระผ่านระบบออนไลน์) แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ ระบบจะเลือกที่นั่งให้กับผู้โดยสารทั้งหมดที่เดินทางพร้อมกันโดยอัตโนมัติ โดยที่นั่งจะอยู่ติดกับผู้โดยสารหลัก และระบบจะเลือกจากที่นั่งว่างที่ดีที่สุดในเวลาที่ทำคำขอ

จุดหมายปลายทางของการเดินทาง เทศ

แม้ว่าการเดินทางส่วนใหญ่ตลอดจนการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศจะลุล่วงโดยปราศจากอุบัติเหตุ แต่การเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางบางแห่งอาจมีความเสี่ยงมากกว่าจุดหมายปลายทางอื่นๆ Sky-tours จึงขอให้ผู้โดยสารทบทวนข้อห้ามการเดินทาง คำเตือน ประกาศ และคำแนะนำที่ออกโดยประเทศของคุณ

การที ่ SKY-TOURS เสนอให้ลูกค้าเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในต่างประเทศแห่งหนึ่งๆ มิได้หมายความว่า SKY-TOURS รับรองหรือรับประกันว่าการเดินทางไปยังจุดหมายดังกล่าวเป็นสิ่งสมควรหรือปราศจากความเสี่ยง และไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือความสูญเสียใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางนั้นๆ

การชำระเงิน 

Sky-tours ยอมรับการชำระผ่านบัตร Visa, MasterCard สำหรับทุกการสั่งซื้อและในประเทศส่วนใหญ่ Sky-tours ยังยอมรับบัตร American Express อีกด้วย สายการบินอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับตั๋วเครื่องบินโดยตรง ผ่าน Sky-tours หรือทั้งสองอย่าง ค่าธรรมเนียมบัตรแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนแรกเป็นของ Sky-tours และอีกส่วนหนึ่งเป็นของสายการบินผู้ออกตั๋ว ตั๋วทุกใบจะออกโดยคิดเงินในสกุล EUR, NOK, DKK หรือ SEK

ค่าธรรมเนียมการสำรอง ไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมการสำรองของ Sky-tours คืนได้โดยเด็ดขาด

บริการจัดส่ง

เราไม่มีบริการจัดส่งตั๋ว ตั๋วทุกใบของเราเป็นตั๋วอิเล็กทรอนิกส์และมีวางจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการ

สายการบินทุกแห่งปรับเปลี่ยนตารางเวลาเที่ยวบินของตนเป็นระยะ จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้โดยสารเพียงลำพังในการที่ต้องตรวจสอบเวลาของเที่ยวบินทุกเที่ยวภายในแผนการเดินทาง และยืนยันการสำรองอีกครั้งภายใน 72 ชั่วโมก่อนออกเดินทาง หากผู้โดยสารไม่ยืนยันการเดินทางที่ใกล้จะออกเดินอีกครั้ง อาจทำให้การสำรองที่นั่งในครั้งต่อไปถูกยกเลิกทั้งหมด คุณสามารถตรวจสอบการสำรองของคุณได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บไซต์ของเราที่ viewtrip.sky-tours.com เพียงแค่ป้อนนามสกุลของผู้เดินทางรายหนึ่งและหมายเลขการสำรองของคุณ คุณจะสามารถดึงข้อมูลแผนการเดินทาง (สายการบินจะเป็นผู้อัพเดตข้อมูลโดยตรง ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาเที่ยวบินหรือมีการยกเลิกเที่ยวบิน) และตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ