Zásady používání cookies

Bìhem spuštìní a procházení našich stránek mohou Sky-Tours ukládat nebo zaznamenávat IP adresy, uživatelské pøedvolby nebo typ používaného zaøízení. Dìje se to z dùvodu hromadìní statistických dat (poèet návštìv, pohyb na stránkách apod.), vylepšení pøístupu k našim uživatelùm nebo ukládání detailù pro pøihlašování se z jiných zaøízení.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé soubory, které jsou uloženy na Vašem poèítaèi a obsahují nevelké množství dat o Vás. Díky tomu umožòují serveru odeslat Vám uzpùsobenou podobu stránky na Váš poèítaè, harddisk, chytrý telefon nebo tablet (dále jen jako „zaøízení“). Pozdìji, když se vrátíte na naše stránky, tak mohou tyto soubory rozpoznat a pøeèíst. Cookies jsou primárnì urèeny k tomu, aby vylepšovaly fungování našich stránek a poskytovaly obchodní a marketingové informace vlastníku stránek.

Schválení používání cookies na našich stránkách.

V souladu s pravidly používání cookies a oznámením o používání cookies, zobrazovaném na naší domovské stránce, souhlasíte s využitím cookies v nich popsaných, kromì nastavení, která jste provedli ve Vašem prohlížeèi a která používání cookies vypínají. Toto zahrnuje, ale není omezeno na prohlížení našich stránek a jakékoliv následující úkony: zavøení oznámení o používání cookies, rolování stránky, klepnutí na kteroukoliv položku na stránce apod.

Typy cookies používané na našich stránkách

Tyto stránky mohou využívat následující cookies, a už své vlastní nebo od autorizovaných tøetích stran:

  • Technické cookies:  Jsou nezbytné k hladkému fungování stránek. Jako takové jsou uložené i platné pouze doèasnì. Tyto cookies neukládají na vašem poèítaèi nic natrvalo. Jsou nezbytné ke kontrole toku dat a komunikaci, pøihlašování, nakupování a dalších podobných procesù.
  • Osobní cookies: Úèelem tìchto cookies je vyhnout se doporuèením mimo vaše zájmy a naopak Vám nabídnout cílené, pro Vás zajímavé výsledky, napøíklad vámi vybraný jazyk nebo pøedchozí hledání.

Užiteènost tìchto cookies je založena na doèasném monitorování internetové aktivity. Uživatel má možnost tyto cookies vymazat pøed prohlížením dalších stránek.

  • Analytické cookies pro úèely statistiky a mìøení provozu: Statistické cookies nám umožòují zjistit úroveò návratnosti našich návštìvníkù a nejoblíbenìjšího obsahu. Díky tomu se mùžeme soustøedit na zlepšení nejvíce navštìvovaných oblastí a pomoci uživatelùm snadnìji najít to, co hledají.

Sky-tours mohou použít informace o Vaší návštìvì pro vyhodnocení a statistické výpoèty pro anonymní data, stejnì jako pro zajištìní kontinuity služby nebo pro vylepšování stránek. Tyto informace nebudou použity pro jiné úèely. Sky-tours mohou využívat analytické cookies náležející tøetím stranám.

  • Reklamní cookiesTyto cookies umožòují reklamám, které vidíte na našich stránkách, aby zobrazovaly Vám zajímavìjší obsah na základì Vašich preferencí, napø. cíle Vašeho vyhledávání nebo jiné internetové zvyklosti. Sky-tours mohou využívat reklamní cookies náležející tøetím stranám.
  • Sociální cookies: Tyto cookies umožòují naši stránku sdílet a klepnout na tlaèítko „To se mi líbí“ na sociálních sítích jako je Facebook, Twitter, Google+, YouTube, atp. Umožòují Vám také zacházet s obsahem odlišným podle typu platformy. Zpùsob používání tìchto cookies a nashromáždìné informace se øídí podle zásad používání dané sociální platformy.
  • Pixelové tagy: Tato technologie nám umožòuje stopovat chování uživatele jak na stránkách, tak v e-mailech.

Všechny cookies používané na Sky-tours mùžete vidìt kdykoli ve Vašem prohlížeèi a vymazat je.

Správa cookies

Pamatujte, že pokud vaše zaøízení nepodporuje cookies, naše stránky nemusí zcela fungovat a mùže být obtížné se v nich vyznat nebo efektivnì využívat našich služeb.

Rovnìž máte možnost kdykoliv odvolat svùj souhlas s používáním cookies pro Sky-tours skrze postup popsaný níže:

- v prohlížeèi Internet Explorer pøejdìte na „Nástroje“, zvolte „Možnosti internetu“ a poté „Soukromí“.

- v prohlížeèi Firefox, pro uživatele zaøízení Mac, pøejdìte do „Pøedvolby“, zvolte „Soukromí“ a poté „Zobrazit soubory cookies“. Pro uživatele systému Windows, pøejdìte na „Nástroje“, zvolte „Možnosti“ a poté „Soukromí“ a nakonec „Použít vlastní nastavení historie“.

- v prohlížeèi Safari, pøejdìte na „Pøedvolby“ a poté zvolte „Soukromí“.

- v prohlížeèi Google Chrome, pøejdìte na „Nastavení“ („Pøedvolby“ u uživatelù Mac), poté „Rozšíøené“ a nakonec „Nastavení obsahu“ v sekci Soukromí a klepnìte na „Soubory Cookie“ v dialogovém oknì „Nastavení obsahu“.