Pravilnik za kolaèiæe

Prilikom pristupa i pregleda na internetu, Sky-tours može da saèuva ili registruje IP adrese, podešavanja korisnika ili vrstu ureðaja koji se koristi, u cilju prikupljanja statistike vezane za broj poseta ili saobraæaj na mreži, kao i u cilju pružanja prilagoðenijeg iskustva pregleda za korisnika, ili snimanje informacija koje æeomoguæiti korisnicima prijavu sa drugih ureðaja.

Šta su kolaèiæi?

Kolaèiæi su male datoteke koje se èuvaju na raèunaru, one èuvaju malu kolièinu podataka vezanih za vas i omoguæavaju da server dostavi stranicu u skladu sa vašim zahtevima na vaš raèunar, hard disk, pametni telefon ili tablet raèunar (u nastavku, “Ureðaj”). Nakon toga, ako se vratite na našu veb lokaciju, kolaèiæi mogu da se proèitaju i prepoznaju. Njihova primarna namena je upravljanje ili poboljšanje naèina na koji veb lokacija radi kao i obezbeðivanje poslovnih i marketinških informacija vlasniku veb lokacije.

Ovlašæenje za upotrebu kolaèiæa za našu veb lokaciju

U skladu sa napomenom za upotrebu kolaèiæa na poèetnoj stranici naše veb lokacije i Pravilnik za kolaèiæe koji prihvatate, prilikom pregleda veb lokacije, prihvatate da koristite kolaèiæe koji su ovde opisani, osim ako ste modifikovali svoj pregledaè tako da onemoguæite njihovu upotrebu. Ovo ukljuèuje ali nije ogranièeno na pregled naše veb lokacije i obavljanje bilo kojih od sledeæih postupaka: zatvaranje obaveštenja o kolaèiæima na poèetnoj stranici, listanje veb lokacije, klik na bilo koji element veb lokacije, itd.

Vrste kolaèiæa koje se koriste na veb lokaciji

Ova veb lokacija može da koristi sledeæe kolaèiæe, svoje ili dobijene od strane treæih lica:

  • Tehnièki kolaèiæi:  Oni su neophodni za efikasan rad veb lokacije. Takvi kolaèiæi se memorišu i važe samo privremeno. Ovi kolaèiæi ne èuvaju trajno nikakve informacije na vašem raèunaru. One su veoma važne za kontrolu prenosa podataka, prijavu ili obavljanje kupovina i druge sliène postupke.
  • Kolaèiæi za personalizaciju: Glavni cilj kolaèiæa pregledaèa je da izbegnu da vam se nude preporuke koje nisu povezane sa vašim interesovanjima, i nude vam ciljane i personalizovane komercijalne predloge, kao što su izabrani jezik ili prethodne destinacije za pretragu

Korisnost takvih kolaèiæa zasnovana je na privremenom praæenju pregleda po internetu. Korisnik ima opciju da obriše takve kolaèiæe pre pregleda drugih stranica veb lokacije.

  • Analitièki kolaèiæi za statistièku namenu i merenje saobraæaja: Statistièki kolaèiæi omoguæavaju nam da otkrijemo stepen ponavljanja naših korisnika i sadržaj koji je najpopularniji. Tako možemo da usmerimo naš napor ka najposeæenijim oblastima i da pomognemo korisniku da lakše pronaðe ono što traži.

Sky-tours može da koristi informacije o vašoj poseti da bi obavio procene i statistièke kalkulacije za anonimne podatke kao i da bi osigurao kontinuitet usluga ili napravio poboljšanja na veb lokaciji. Ove informacije neæe se koristiti u bilo koje druge svrhe. Sky-tours može da analizira kolaèiæe vezane za treæa lica.

  • Reklamni kolaèiæiOni omoguæavaju da reklame koje vidite na našoj veb lokaciji ili na drugim stranicama budu personalizovanije i u skladu sa vašim preferencama, zasnovanim na, na primer, destinacijama za pretragu ili drugim navikama za pregled. Sky-tours može da koristi kolaèiæe za reklamiranje za treæa lica.
  • Kolaèiæi za društvene medije: Ovi kolaèiæi daju vam moguænost da podelite našu veb lokaciju i da kliknete na “Like” na društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter, Google+ i YouTube, itd. Oni vam takoðe daju moguænost interakcije sa odreðenim sadržajem na platformama. Naèin na koji se ovi kolaèiæi koriste i prikupljene informacije u skladu su sa pravilnikom za privatnost svake od društvenih platformi.
  • Oznake piksela: Ova tehnologija daje nam moguænost da pratimo ponašanje korisnika na mreži i preko e-pošte.

Sve Sky-tours kolaèiæe možete da vidite preko pregledaèa u bilo kom trenutku i da ih obrišete.

Upravljanje kolaèiæima

Morate da imate u vidu da ako vaš ureðaj nema ukljuèene kolaèiæe, vaše iskustvo na mreži može biti ogranièeno, umanjujuæi moguænost navigacije i upotrebe naših usluga.

Takoðe, imate opciju da u bilo kom trenutku povuèete saglasnost datu Sky-tours za upotrebu kolaèiæa u vašem pregledaèu na naèin opisan u nastavku:

- Microsoft Internet Explorer, idite na "Alati", izaberite "Internet opcije" a zatim "Privatnost".

- Firefox, za Mac korisnike, idite na "Željena podešavanja", izaberite "Privatnost" a zatim "Prikaži kolaèiæe". Za Windows korisnike, idite na "Alati", izaberite "Opcije", zatim "Privatnost" i na kraju "Upotrebi prilagoðena podešavanja za istoriju".

- Safari, idite na "Željena podešavanja", zatim izaberite "Privatnost".

- Google Chrome, idite na "Alati", izaberite "Opcije" ("Željena podešavanja" za Mac korisnike), zatim "Napredna" i na kraju "Podešavanja za sadržaj" u odeljku Privatnost i obeležite "Kolaèiæi" u okviru za dijalog "Podešavanja za sadržaj".