ข้อกำหนดและเงื่อนไข

กรุณาอ่านข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ ("ข้อกำหนด") ด้วยความรอบคอบก่อนที่จะเข้าใช้งานเว็บไซต์ ("เว็บไซต์")

เว็บไซต์

Big Sky Group และ Sky-tours ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1973 และมีความยินดีที่ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกตัวแทนการเดินทางของ IATA (International Transport Air Association หรือสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ) นอกจากนี้ เรายังเป็นสมาชิกของ ASTA (American Society of Travel Agents หรือสมาคมบริษัทนำเที่ยวอเมริกัน), DRV (Deutscher Reiseburo Verband) และ SRF (Svenska Resebyraforeningen)

การใช้งานเว็บไซต์แสดงว่าคุณยอมรับที่เข้าผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มหรือนำข้อกำหนดเหล่านี้ออกบางส่วนหรือทั้งหมดได้ตลอดเวลาโดยอยู่ภายในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว กรุณาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะ การที่คุณยังคงใช้งานเว็บไซต์ต่อไปหลังจากที่เราโพสต์ข้อกำหนดที่เปลี่ยนแปลง (รวมไปถึง "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ของเรา) แล้วถือว่าคุณยอมรับเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ เราอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ หรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ โปรแกรม และ/หรือบริการที่ให้รายละเอียดหรือนำเสนอผ่านเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและปราศจากความรับผิด

ลิขสิทธิ์และสิทธิการใช้งาน

ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรูปภาพ ภาพประกอบ ข้อความ คลิปเสียงและวิดีโอคลิปได้รับความคุ้มครองโดยหรือประกอบด้วยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และ/หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ("ทรัพย์สินทางปัญญา") ทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ภายใต้บังคับแห่งและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอืนๆ ของยุโรป อเมริกาและทั่วโลก ตลอดจนบทบัญญัติแห่งสนธิสัญญา กฎหมายความเป็นส่วนตัวและการประกาศโฆษณา และระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสาร ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นของหรือได้รับการควบคุมโดยเราหรือบุคคลอื่นๆ ซึ่งให้อนุญาตสิทธิ์แก่เราในการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาของตนหรือสิทธิ์ในการทำตลาดผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (เรียกรวมกันว่า "ผู้ให้บริการ")

ทรัพย์สินทางปัญญาได้รับการจัดหาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์แต่เพียงอย่างเดียว คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อความแจ้งเตือน ข้อมูลหรือข้อห้ามเพิ่มเติมทั้งหมดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่อยู่ในข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ คุณสามารถดาวน์โหลดทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคุณรักษาลิขสิทธิ์ทั้งหมดและปฏิบัติตามข้อความแจ้งอื่นๆ ที่อยู่ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว คุณไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ เผยแพร่ซ้ำ อัพโหลด โพสต์ ส่ง แจกจ่าย และ/หรือใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ว่าในทางใด (รวมไปถึงทางอีเมลหรือด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์อื่น) หากไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของผู้ให้บริการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า และกรรมสิทธิ์อื่นๆ ข้อกำหนดเหล่านี้ห้ามมิให้มีการใช้งานทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์อื่นใดหรือในสภาพแวดล้อมคอมพิวเตอร์เครือข่ายอื่นใด หรือเก็บลิงก์ที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อมายังเว็บไซต์

ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น และโมดูลทั้งหมด (เรียกรวมกันว่า "ซอฟต์แวร์") ที่ใช้งานบนเว็บไซต์เป็นกรรมสิทธิ์ของหรือให้อนุญาตสิทธิ์การใช้งานแก่เราโดยบุคคลอื่น ("ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์" เรียกรวมกับผู้ให้บริการว่า "ผู้ให้บริการ") คุณไม่สามารถทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ สร้างงานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง ประกอบชิ้นส่วนย้อนกลับ หรือแปลโปรแกรมย้อนกลับ จำหน่าย ให้เช่า แจกจ่าย เช่า โอนสิทธิ์ ถ่ายโอน หรือปรับเปลี่ยนซอฟต์แวร์ใดๆ บนเว็บไซต์

กฎหมายยุโรป / อเมริกาควบคุมการส่งออกผลิตภัณฑ์และข้อมูล คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อจำกัดดังกล่าวและจะไม่ส่งออกหรือส่งออกซ้ำในทรัพย์สินทางปัญญาไปยังประเทศหรือบุคคลที่กฎหมายควบคุมการส่งออกของยุโรป / อเมริกาบัญญัติห้ามเอาไว้ การใช้งาน คัดลอกหรือดาวน์โหลดทรัพย์สินทางปัญญาส่วนหนึ่งส่วนใดหมายความว่า คุณรับรองว่าคุณไม่ได้อยู่ในประเทศที่มีการห้ามการส่งออกดังกล่าว คุณไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในตารางการคว่ำบาตร (Table of Denial Orders) ของกระทรวงพาณิชย์แห่งสหรัฐอเมริกาหรือรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ (Specially Designated Nationals) ของกระทรวงการคลังแห่งสหรัฐอเมริกา และคุณไม่ได้ให้สิทธิ์การเข้าถึงทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคคลใดในลักษณะเดียวกันนี้

ข้อมูลที่ส่งจากผู้ใช้

เราทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าเนื้อหาที่คุณส่งมาถึงเราไม่ว่าจะผ่านทางอีเมล แบบฟอร์ม ข้อความ การเสนอความคิดเห็น และ/หรือการให้คำแนะนำถือเป็นทรัพย์สินของเราแต่เพียงผู้เดียว และคุณเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงในการส่งเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว โดยการนี้ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ส่งเนื้อหาที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ถึงเรา เราจะตอบคำถามเกี่ยวกับบริการของลูกค้าโดยยึดถือตาม "นโยบายความเป็นส่วนตัว" ของเรา

คุณห้ามอัพโหลดข้อมูลใดๆ ที่มีไวรัส ไปยังเว็บไซต์โดยเด็ดขาด หนอนไวรัส "ม้าโทรจัน" ระเบิดเวลา หรือคุณลักษณะในเชิงทำลายหรือมีการปลอมปนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ผู้ฝ่าฝืนอาจถูกดำเนินคดีตามขอบเขตสูงสุดของกฎหมาย

การลงทะเบียน /การสมัครสมาชิกกลุ่มรายชื่ออีเมลของเรา

การส่งที่อยู่อีเมลของคุณจากเว็บไซต์ Sky-tours.com หมายความว่า คุณให้อนุญาตเราส่งอีเมลถึงคุณเกี่ยวกับข้อมูลอัพเดตการเดินทาง จดหมายข่าวหรือข้อมูลที่เราต้องการแจ้งให้คุณทราบ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการนี้แก่คุณ Sky-tours อาจให้บริการกลุ่มรายชื่ออีเมลโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการของ Sky-tours

คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย (ตามกฎหมายของประเทศที่บังคับใช้กับคุณ) ก่อนที่จะสมัครสมาชิกกลุ่มรายชื่ออีเมลของ Sky-tours คุณตกลงที่จะไม่โพสต์เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายในรายชื่อของ Sky-tours คุณยินยอมให้โพสต์ใดๆ และทั้งปวงที่ทำขึ้นบนรายชื่อของ Sky-tours ตกเป็นทรัพย์สินของ Sky-tours

Sky-tours ไม่รับรองในความเที่ยงตรง ความถูกต้อง ความชอบด้วยกฎหมาย หรือแง่มุมอื่นใดของการโพสต์ที่ทำขึ้นบนกลุ่มรายชื่ออีเมลของ Sky-tours

เทคโนโลยีเพื่อราคาที่ดีที่สุด

ระบบการสำรองที่นั่งอันทันสมัยของเราใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เลียนแบบการทำงานของตัวแทนการเดินทางจริงในการค้นหาค่าโดยสารและเที่ยวบินเชื่อมต่อที่ดีที่สุด เรานำเอาความรู้และประสบการณ์กว่า 30 ปีเกี่ยวกับการออกตั๋วที่เรามีมาปรับใช้ในเทคโนโลยีอัตโนมัติใหม่นี้ ในบางกรณี เราจะแบ่งการเดินทางตามจุดที่ระบุและเพิ่มค่าโดยสารเครื่องบินสองรายการเข้าไว้ด้วยกัน หรือใช้อัลกอริธึมแบบอื่นที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อให้คุณได้รับดีลในราคาที่ถูกกว่า นอกจากนี้ หากคุณค้นหาค่าโดยสารเครื่องบินแบบเที่ยวเดียว แต่ค่าโดยสารแบบนี้สูงกว่าค่าโดยสารแบบไป-กลับ เราจะแสดง สำรองที่นั่ง และออกตั๋วแบบไป-กลับให้กับคุณซึ่งคุณจะต้องใช้ตั๋วขาออกเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เราอัพเดตและปรับปรุงระบบของเราตลอดเวลา และมีความภาคภูมิใจที่เรามีระบบการสำรองที่นั่งที่ก้าวหน้าที่สุดบนอินเตอร์เน็ต

การออกตั๋ว

เราออกตั๋วสำหรับตั๋วเครื่องบินที่ซื้อในสกุลเงินของสหภาพยุโรปหรือ EUR ราคาทั้งหมดที่ปรากฏสกุลเงินอื่นมีไว้สำหรับการเปรียบเทียบเท่านั้น และอาจมีความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในวันที่สายการบินเรียกเก็บเงินค่าตั๋วจากบัตรเครดิตของคุณ

รับประกันราคาถูกที่สุด

ไม่มีใครที่จำหน่ายตั๋วในราคาที่ถูกกว่า Sky-tours ในแต่ละครั้งที่คุณสำรองที่นั่งกับ Sky-tours คุณมั่นใจได้เลยว่าจะได้รับราคาที่ดีที่สุด มั่นใจได้แค่ไหนน่ะหรือ มั่นใจได้ 100% เลยทีเดียว! หากภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากที่คุณสำรองที่นั่งครั้งแรก คุณพบโฆษณาแผนการเดินทางแบบเดียวกันในราคาที่ต่ำกว่า Sky-tours จะคืนเงินส่วนต่างให้คุณ 100% หรือยกเลิกการสำรองที่นั่งของคุณโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม ดังนั้น คุณจึงสามารถสำรองที่นั่งได้ในราคาที่ต่ำกว่า

บวกกับเราจะมอบคูปองส่วนลดมูลค่า 50 ดอลลาร์สำหรับการเดินทางครั้งถัดไปของคุณ เพียงแค่ส่งข้อความถึงฝ่ายบริการช่วยเหลือลูกค้าของเราและแจ้งให้เราทราบว่าคุณพบราคาที่ถูกกว่าจากที่ใด เราจะทำการตรวจสอบราคาและความพร้อมใช้งาน หลังจากตรวจสอบแล้วหากเราพบว่าข้อมูลของคุณถูกต้อง เราจะคืนค่าส่วนต่างและมอบคูปองส่วนลดมูลค่า 50 ดอลลาร์ให้กับคุณ การสำรองที่นั่งและแผนการเดินทางที่ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนดต้องมีการเผยแพร่ออนไลน์ต่อสาธารณะในเวลาที่คุณส่งข้อความ และไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอพิเศษที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมสำหรับสมาชิก ส่วนลดองค์กร โปรแกรมแบบกลุ่มหรือโปรแกรมรางวัล รับประกันราคาถูกที่สุดไม่สามารถนำมาใช้กับบริการท่องเที่ยวที่คลุมเครือของคู่แข่ง ซึ่งโรงแรม สายการบิน หรือบริษัทรถเช่าจริงไม่ได้รับการเปิดเผยจนกว่าจะสำรองที่นั่งแล้ว เราจะเป็นผู้ตัดสินว่าคุณสมควรได้รับสิทธิ์ในการยกเลิก/การสำรองที่นั่งใหม่หรือได้รับเงินส่วนต่างคืนเต็มจำนวนหรือไม่ ทั้งนี้ เที่ยวบินของคุณต้องเป็นเที่ยวบินเดียวกันและมีวันเดินทางเดียวกัน เรามอบคูปองส่วนลดมูลค่า 50 ดอลลาร์สำหรับลูกค้าที่มีที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิยในสหรัฐฯ เท่านั้น 

ต้นทุนต่ำเที่ยวบินสายการบิน

ในกรณีที่สายการบินต้นทุนต่ำรวมอยู่ในการค้นหาเที่ยวบินของคุณเราจะค้นหาฐานข้อมูลสายการบินต้นทุนต่ำจากนั้นถ้าคุณเลือกที่จะซื้อเราจะดำเนินการจองในนามของคุณกับสายการบินโดยตรง สัญญาของคุณจะอยู่กับสายการบินต้นทุนต่ำที่เกี่ยวข้องและคุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการด้วย โดยทั่วไปตั๋วสายการบินต้นทุนต่ำไม่สามารถขอคืนเงินได้และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ อย่างไรก็ตามมีสายการบินเพียงไม่กี่แห่งที่ใช้นโยบายการยกเลิกและการคืนเงินที่ผ่อนคลายกว่าแก่ลูกค้าของตน
หากคุณต้องการยกเลิกเที่ยวบินของคุณหรือทำการเปลี่ยนแปลงโปรดติดต่อสายการบินโดยตรงเช่นเดียวกับบริการของเราเราจะให้บริการเปรียบเทียบการจองและการชำระเงินของคุณเท่านั้น

ข้อกำหนดในการให้บริการของแต่ละสายการบินมีผลบังคับใช้สำหรับแต่ละส่วนของเส้นทางของคุณ
สายการบินต้นทุนต่ำอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับสัมภาระเช็คอินเช็คอินที่สนามบินที่นั่งที่ต้องการความบันเทิงในเที่ยวบิน (ถ้ามี) อาหารเครื่องดื่มและอาหารว่างเป็นต้นค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับบริการเพิ่มเติมเหล่านี้จะไม่รวมอยู่ในราคาของคุณ ตั๋วเครื่องบินเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจไม่สามารถใช้ได้เมื่อทำการสำรองห้องพัก ด้วยเหตุนี้คุณจำเป็นต้องตรวจสอบสัมภาระของคุณ ฯลฯ โดยไปที่เว็บไซต์ของสายการบิน เราไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ที่เกิดขึ้นและเราแนะนำให้คุณติดต่อสายการบินที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบริการเพิ่มเติมและตรวจสอบการเรียกเก็บเงิน

การรับประกันสินค้า

ค่าโดยสารไม่ได้รับการรับประกันจนถึง บัตรโดยสาร เพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องของรูปแบบการชำระเงินที่ใช้เราใช้มาตรการการตรวจสอบและหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เป็นการหลอกลวงบนเว็บไซต์ของเรา

สายการบินมีสิทธิ์ที่จะขายตั๋วได้ทั่วโลกและบางครั้งอาจส่งผลให้ค่าโดยสารได้รับการขายหมดในขณะที่ขั้นตอนการยืนยัน

ความรับผิดชอบทางกฎหมาย

เว็บไซต์อาจมีเนื้อหาลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เราไม่ได้เป็นผู้ดูแลรักษา ถึงแม้ว่าเราจะพยายามทุกวิถีทางที่จะให้มีเฉพาะลิงก์ไปยังเว็บไซต์ซึ่งดูดีและปลอดภัยสำหรับผู้เยี่ยมชมของเรา แต่เราไม่อาจตรวจสอบข้อมูลที่โพสต์บนเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นประจำ ลิงก์เหล่านี้มีให้บริการเพียงเพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น เราไม่รับประกันในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ดังกล่าวโดยแน่แท้ เราไม่รับผิดชอบในและไม่รับรองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบบนเว็บไซต์ดังกล่าว หากคุณเลือกที่จะเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม คุณเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น

ความเป็นส่วนตัว

คุณได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งมีข้อกำหนดประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และยอมรับข้อกำหนดดังกล่าว

ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

บริการและข้อมูลที่จัดหาโดยเว็บไซต์ให้บริการ "ตามที่เป็นอยู่" ภายใต้ขอบเขตสูงสุดซึ่งกฎหมายที่บังคับใช้บัญญัติอนุญาต เราและผู้ให้บริการหรือตัวแทนจำหน่ายของเราขอสงวนสิทธิ์การรับประกันทั้งปวงทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ: (1) การรับประกันโดยปริยายของความเหมาะสมสำหรับตลาด การไม่ละเมิดสิทธิ์ ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาอย่างใดอย่างหนึ่ง และกรรมสิทธิ์ในบริการและข้อมูลใดๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์; (2) การรับประกันใดๆ ว่าการทำงานที่อยู่ในบริการและข้อมูลจะไม่ถูกรบกวนหรือไม่มีข้อผิดพลาด การรับประกันใดๆ ว่าความบกพร่องต่างๆ จะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ; (3) การรับประกันใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานหรือผลของการใช้งานบริการและข้อมูลที่จัดหาให้โดยเว็บไซต์ในแง่ของความถูกต้อง ความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ ความตรงต่อเวลา หรือประการอื่นใด คุณเท่านั้นที่เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ และทั้งปวงที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่อนุญาตให้ยกเว้นการรับประกันโดยปริยาย ดังนั้น ข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลใช้บังคับกับคุณ 

การจำกัดความรับผิด

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความประมาท เราและ/หรือผู้ให้บริการหรือตัวแทนจำหน่ายของเราไม่ต้องรับผิดสำหรับความเสียหายหรือไวรัสที่อาจเป็นอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณหรือทรัพย์สินอื่นๆ เนื่องจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการเรียกดูเว็บไซต์ หรือการดาวน์โหลดข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ เสียง หรือข้อมูลอื่นๆ จากเว็บไซต์ของคุณ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามเราและ/หรือผู้ให้บริการหรือตัวแทนจำหน่ายของเราไม่ต้องรับผิดสำหรับอันตราย ความสูญเสีย ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย หรือความเสียหายพิเศษ เชิงลงโทษ โดยอ้อม อันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรืออันเป็นผลสืบเนื่องทุกชนิด (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียกำไรหรือเงินสะสม) ไม่ว่าจะเกิดขึ้นตามสัญญา จากการละเมิด ความรับผิดเด็ดขาด หรือประการอื่นใดซึ่งเกิดขึ้นจากหรือมีความเกี่ยวพันกับการใช้งานหรือความไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์หรือบริการหรือข้อมูลบนเว็บไซต์ด้วยวิธีการใดๆ ถึงแม้ว่าจะได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่อาจเกิดความเสียหายดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามความรับผิดโดยรวมของเราหรือความรับผิดโดยรวมของผู้ให้บริการหรือตัวแทนจำหน่ายของเราให้มีไม่เกินค่าธรรมเนียมรวมที่ระบุในแผนการเดินทางซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความรับผิดดังกล่าว สิทธิเรียกร้องหรือมูลฟ้องใดๆ ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้งานหรือการซื้อผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการจากเว็บไซต์ของคุณต้องดำเนินการภายในหนึ่ง (1) ปีนับจากวันที่เกิดหรือรับรู้ถึงสิทธิเรียกร้องหรือมูลฟ้องดังกล่าวหรือทำการซื้อเสร็จสิ้น กฎหมายที่บังคับใช้อาจไม่อนุญาตให้จำกัดหรือยกเว้นความรับผิดในความเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญาหรืออันเป็นผลสืบเนื่อง ดังนั้น การจำกัดหรือการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลใช้บังคับกับคุณ คุณเป็นผู้แบกรับความเสี่ยงจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

เว็บไซต์ในฐานะสื่อกลาง

เราปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อกลางหรือตัวแทนของผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยการประชาสัมพันธ์ ขาย หรือยอมรับการสำรองหรือจองผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการดังกล่าว (เช่น การขนส่งทางอากาศและบก โรงแรมที่พัก อาหาร การท่องเที่ยว การล่องเรือ ประกันการเดินทาง ฯลฯ) เราไม่รับผิดชอบสำหรับการละเมิดสัญญาหรือการดำเนินการหรือการละเว้นในส่วนของผู้ให้บริการดังกล่าว ที่ทำให้เกิดความสูญเสีย ความเสียหาย ความล่าช้า หรืออันตรายกับคุณและ/หรือผู้ร่วมเดินทางของคุณ หากมี เราไม่รับประกันอัตราราคา การจอง การสำรอง หรือเงื่อนไขการซื้ออื่นๆ ของผู้ให้บริการดังกล่าว 

เราไม่รับผิดชอบการหยุดชะงักของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ไม่ว่าจะเกิดจากการล้มละลายของผู้ให้บริการการเดินทาง หรือเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเงิน ความไม่สงบทางการเมืองหรือทางสังคม ปัญหาแรงงาน ปัญหาทางเครื่องกลหรือการก่อสร้าง ความแปรปรวนทางอากาศ กฎหมายท้องถิ่น โรคภัยไข้เจ็บ อาการผิดปกติ รวมไปถึงการก่อการร้าย และ/หรือเหตุการณ์ที่เป็น "เหตุสุดวิสัย" (กล่าวคือ สิ่งที่อยู่นอกเหนือการควบคุมตามความสมเหตุสมผลของเรา)

การใช้งานระหว่างประเทศ

เราไม่รับรองในความเหมาะสมหรือความพร้อมใช้งานของข้อมูลหรือบริการที่ปรากฏบนเว็บไซต์ในตำแหน่งที่ตั้งภายนอกเขตแดนยุโรปหรืออเมริกา ห้ามมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลและบริการบนเว็บไซต์จากดินแดนที่กำหนดให้เนื้อหาในข้อมูลหรือบริการนั้นๆ เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ผู้ที่เลือกเข้าถึงเว็บไซต์จากตำแหน่งที่ตั้งอื่นๆ ทำการเข้าถึงดังกล่าวโดยวิจารณญาณของตนเองและต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

การยุติการเข้าถึง

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติการเข้าถึงของคุณไปยังทุกส่วนหรือบางส่วนของเว็บไซต์โดยมีหรือไม่มีการบอกกล่าวไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามหรือถึงแม้จะปราศจากเหตุผลใดๆ ทั้งนี้ โดยอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวและโดยที่เราปราศจากความรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น

การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คุณต้องปกป้องและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เรา ผู้ให้บริการของเรา และตัวแทนจำหน่ายของเรา ตลอดจนเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงานและตัวแทนแต่ละคนที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการและตัวแทนจำหน่ายของเราในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง มูลฟ้อง หรือความต้องการใดๆ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและการบัญชีที่สมเหตุสมผล ที่เกิดขึ้นจากหรือเกิดขึ้นในนามของคุณซึ่งเกินกว่าความรับผิดที่ได้อธิบายในที่นี้หรือที่บุคคลที่สามเรียกร้องอันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

ข้อตกลงที่สมบูรณ์ กฎหมายที่ใช้บังคับ สถานที่สำหรับการพิจารณาคดี การแยกส่วนของข้อสัญญา

ข้อตกลงฉบับนี้รวมไปถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่อ้างอิงในที่นี้ประกอบขึ้นเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ในส่วนที่เกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ และใช้บังคับแทนที่การสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้านี้หรือที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งปวงในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทางวาจา หรือลายลักษณ์อักษร ในกระบวนพิจารณาของศาลหรือฝ่ายบริหาร ถือเป็นอันยอมรับว่ารูปแบบพิมพ์ของข้อตกลงฉบับนี้และการบอกกล่าวใดๆ ที่กระทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอ้างอิงหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้มีขอบเขตเดียวกันกับและอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันกับเอกสารและบันทึกข้อมูลทางธุรกิจอื่นๆ ซึ่งสร้างและเก็บรักษาในรูปแบบพิมพ์มาตั้งแต่แรก ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้บังคับและต้องได้รับการตีความตามกฎหมายของราชรัฐอันดอร์รา โดยไม่กระทบต่อหลักการขัดกันแห่งกฎหมายใดๆ คุณยอมรับว่าการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือการดำเนินคดีตามหลักความยุติธรรมที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ต้องยื่นต่อศาลอันดอร์ราเท่านั้น และโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณตกลงที่จะให้ความยินยอมและเสนอการดำเนินคดีต่อศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีเพื่อวัตถุประสงค์แห่งการดำเนินคดีดังกล่าว หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ถือว่าบทบัญญัติดังกล่าวแยกส่วนออกจากข้อกำหนดเหล่านี้ และไม่ส่งผลระทบต่อความชอบด้วยกฎหมายและความสามารถในการบังคับใช้ของบทบัญญัติที่เหลือ

อัพเดตครั้งล่าสุด: 5 มกราคม ค.ศ. 2012